รับโอนย้าย/บรรจุใหม่  ตำแหน่งว่าง

1.นักวิชาการเงินและบัญชี   ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 24,490 บาท)

2.นักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 24,490 บาท)

3.ผู้อำนวยการกองช่าง  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 26,980 บาท)

4.นายช่างโยธา  ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 18,790 บาท)

5.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 26,980 บาท)